Začala platit Vyhláška a ochraně dřevin a povolování kácení


Důležitá vyhláška pro majitele pozemků a správce zeleně v obcích, městech i podél komunikací. Novela vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení přináší zásadní změnu v přístupu ke kácení dřevin v soukromých zahradách. Majitel zahrady již nebude muset ve správním řízení žádat o povolení pokácet stromy, které se nachází na jeho zahradě. Zároveň Ministerstvo životního prostředí klade větší důraz na ochranu alejí. Vyhláška o ochraně dřevin, na základě které se zpřísňuje ochrana stromořadí a díky které si majitel zahrady bude moci na svém pozemku bez povolení kácet stromy, bude platit od 15. července 2013, od kdy bude zároveň účinná. Vyhláška je zveřejňována ve Sbírce zákonů pod číslem 189/2013 Sb.

Vyhláška o ochraně dřevin, na základě které se zpřísňuje ochrana stromořadí a díky které si majitel zahrady bude moci na svém pozemku bez povolení kácet stromy, začíná platit od 15. července 2013, od kdy je účinná. Vyhláškou se provádějí ustanovení § 8 odst. 3 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Kácení stromů však zpravidla probíhá na podzim, během vegetačního klidu.

Vyhláška především nově posiluje ochranu stromořadí a ochranu souvislých zapojených porostů dřevin přesahujících 40 m2, nově upravuje kácení v zahradách. Ke kácení stromořadí nebo stromů, které jsou součástí stromořadí, a to bez ohledu na obvod jejich kmene ve výšce 130 cm nad zemí, je nutné povolení, které vydá orgán ochrany přírody.  Ochraně podléhají keřové porosty jako dosud, nově také zapojené porosty stromů s obvodem kmene menším než 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí přesahující 40 m2, které často tvoří významný podíl zeleně ve volné krajině i v sídlech.

Jak je definováno stromořadí? Stromořadí je pro účel vyhlášky definováno jako souvislá řada nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy. Chybí-li v některém úseku souvislé řady některý strom, pořád se jedná o stromořadí. Za to se naopak nepovažují stromy rostoucí v ovocných sadech a v plantážích dřevin. Povolení je tak potřeba i pro stromy, které tvoří stromořadí, přestože nedosahují obvodu 80 cm.

Co vyhláška znamená pro vedení obcí?

Novela vyhlášky nově upravuje definici stromořadí, pro jehož pokácení, i v případě jednotlivých stromů, bude nově třeba povolení. Stromořadí má v sídlech i krajině svou nezastupitelnou historickou, funkční a estetickou roli. Proto je potřeba vždy odpovídajícím způsobem vyhodnotit, zda je nutné kácet. Ministerstvo životního prostředí vypracuje metodický pokyn pro obce, kde bude jasně definováno, co novela vyhlášky přináší, co znamená pro veřejnou zeleň a pro obce ve vztahu k majitelům soukromých zahrad. Povolení ke kácení dřevin je nutné, pokud tyto dřeviny nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí. To neplatí pro soukromé zahrady.

Zahradou je pozemek související se stavebním pozemkem, na kterém je umístěn bytový nebo rodinný dům definovaný podle stavebního zákona. Tuto podmínku tedy nesplňují např. pozemky v zahrádkářských osadách, přestože v nich trvalý pobyt osob není vyloučen. Živý plot tvořený dřevinami, za stavební oplocení považováno není. Na vlastní zahradě si nově může její majitel bez předchozího povolení obecního úřadu v době vegetačního klidu upravit své vlastní stromy. Výjimkou jsou dřeviny, které jsou součástí významného krajinného prvku, či stromořadí, nebo jsou vyhlášeny jako památný strom. Každý majitel zahrady ví, že se kácí v těch případech, kdy je k tomu pádný důvod a zpravidla v období vegetačního klidu.

Památný strom je zakázáno poškodit nebo pokácet. Výjimku z tohoto zákazu může povolit orgán ochrany přírody jen ve veřejném zájmu. To platí i pro řešení případného havarijního stavu dřeviny, který závažným způsobem ohrožuje zdraví či bezpečnost. Na památné stromy rostoucí na zahradách se možnost kácení bez povolení nevztahuje.

Je možné kácet dřeviny ve vegetačním období?

Podle vyhlášky se kácení provádí zpravidla v období vegetačního klidu. To znamená, že kácet v době vegetace (mimo období vegetačního klidu) není zakázáno. Kácením stromů mohou být dotčeny i jiné zájmy chráněné tímto zákonem. To se může týkat např. ochrany ptáků (zákonem je zakázáno úmyslně poškozovat nebo ničit hnízda ptáků, vyrušovat ptáky zejména během rozmnožování a odchovu mláďat) nebo ochrany zvláště chráněných druhů, resp. jejich biotopů.

Vyhláška je zveřejňována ve Sbírce zákonů pod číslem 189/2013 Sb.

 Celé znění vyhlášky http://www.zk4.cz/2p.

 


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,33597 s | počet dotazů: 209 | paměť: 20289 KB. | 22.07.2024 - 04:22:14